Privacy Home

Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) willen wij langs deze weg onze intenties kenbaar maken in een privacy verklaring.

Persoonsgegevens : wie, wat, welke

U hebt op de website van de BalbalVista vzw ( www.balbalvista.be) en op de BalbalVista inschrijvingsmodule (www.balbalschool.eu) wellicht een aantal persoongegevens ingegeven en dit naar aanleiding van de aanmaak van een online account of naar aanleiding van een inschrijving voor een BalbalVista activiteit, …
U hebt volgende gegevens ingegeven : naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en uw mailadres.
Je kan deze gegevens zelf inzien door in te loggen op www.balbalschool.eu met uw persoonlijke account en paswoord ( rubriek : mijn account ).
Desgevallend kan u de ingegeven gegevens via dezelfde rubriek ook zelf aanpassen en wijzigen.
Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt medegedeeld ( via online inschrijvingsformulieren, online registratie account, persoonlijk – telefonisch of email contact ).
Persoonsgegevens van minderjarigen ( jonger dan 18 jaar ) worden enkel verzameld mits uitdrukkelijke toestemming van ouders / voogd / wettelijk vertegenwoordiger.
We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen van derden voor wie de Balbalvista in opdracht / op vraag opleidingen, lessen, trainingen, … organiseert of uitvoert ( scholen, sportorganisaties, steden en gemeentes, sportdiensten, … ).
Naast de hierboven vermelde gegevens verzamelen wij tijdens onze activiteiten ook foto’s en beeldmateriaal.
Bij de online inschrijvingsprocedure van de activiteiten vragen wij u altijd expliciet toelating om foto’s en beeldmateriaal te mogen verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor :

  • de goede werking van de organisatie in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie
  • unieke identificatie op de websites www.balbalschool.eu en www.balbalvista.be
  • de organisatorische werking : kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het toesturen van informatiebrochures ifv deelname activiteiten, doorsturen van deelname attesten, …
  • het versturen van nieuwsbrieven en informeren over andere diensten en producten van de BalbalVista vzw

Verstrekking van uw gegevens aan derden.

De gegevens die u aan Balbalvista vzw hebt doorgegeven worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
In dit kader worden uw persoonsgegevens wel doorgegeven aan zgn. verwerkers , die wij nodig hebben voor de uitvoering van de vermelde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de internetomgeving en webhosting (We Are Online B.V. , Koningsbeltweg 74, 1329 AK Almere Nederland - www.weareonline.nl - mail : support@weareonline.nl ) en het verzorgen en verspreiden van onze communicatie , nieuwsbrieven, … ( Mailchimp ).
Met deze derde partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten en maakten we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U kan altijd vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten wissen.
U kan dit doen per mail via info@balbalvista.be. Onze organisatie garandeert een schrapping binnen de 14 kalenderdagen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van uw identiteitskaart.
We raden aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
De kopie van uw identiteitskaart wordt na ontvangst binnen de 5 werkdagen definitief en veilig geliquideerd.

Bewaartermijn

Balbalvista vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.
Balbalvista vzw hanteert als algemeen principe dat persoonssgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden tenzij anders wettelijk wordt bepaald.
Na die termijn worden uw gegevens definitief en veilig verwijderd.

Inbreuk of datalek

Balbalvista vzw respecteert de meldplicht voor datalekken zoals voorzien in de GDPR.

Wijziging privacy verklaring

Onze organisatie beoordeelt het hierboven vermeld privacybeleid regelmatig en desgevallend wordt er een update op onze website geplaatst.
Deze privacy verklaring werd opgemaakt op 25 mei 2018.

Vragen of klachten ?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over ons privacy-beleid of over de informatie die wij over u bijhouden.
Via mail : info@balbalvista.be of telefonisch via het nummer 0479379387 of schrijf ons : BalbalVista vzw, Weggevoerdenstraat 22, 8972 Roesbrugge.

Privacyverklaring BalbalVista vzw – versie 10 december 2018